http://www.biomedcentral.com/1471-2474/14/35
Hong-fei Shi
Jin Xiong, Department of Orthopaedics, Nanjing Drum Tower Hospital,China
Yi-xin Chen, Department of Orthopaedics, Nanjing Drum Tower Hospital, China
Jun-fei Wang
Xu-sheng Qiu
Yin-he Wang
Yong Qiu